Konut Finansmanı Sözlüğü

​​
 • Aile Konutu

  Medeni Kanun’un 194. maddesi gereği; evli eşlerin birlikte yaşadıkları, evlilik ve aile hayatlarını sürdürdükleri, sürekli ikamet ettikleri konuttur. Aile konutu, eşlerin maliki olduğu veya kira yoluyla edindikleri konutlar olabilmektedir.
 • Aleniyet

  Açıklık. Tapu sicil bilgilerinin sadece ilgililerine açık olması ilkesi demektir.
 • Apostile

  5 Ekim 1961 tarihinde La Haye sözleşmesine katılan ülkeler arasında geçerli olan onay sistemidir. Alınan onay ile belgenin gerçekliği, taraf olan diğer ülkede yasal olarak tasdik edilmiş olmaktadır. Vekaletname, yetki belgesi ve diğer belgeler üzerinde “Apostille (Convention de La Haye du Octobre 1961)” ibaresi varsa o yerdeki Türk konsolosluğu tasdikine gerek olmadan belge Türkiye’de geçerli kabul edilir.
 • Ara Ödeme

  Ödeme Planında yer almayan ve bir taksit tutarından fazla olan bir ödemenin müşteri tarafından yapılması.
 • Arsa Payı

  Kat irtifakı veya kat mülkiyeti kurulmuş binalarda her bir bağımsız bölüme tahsis edilmiş zemindeki (arsadaki) ortak mülkiyet payına arsa payı denir.
 • Ayıplı Mal ve Hizmet

  Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan veya satıcı tarafından vadedilen veya standardında tesbit edilen nitelik ve niceliğe aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mal ve hizmet.
 • Ayrık Nizam

  Hiçbir yanından komşu binalara bitişik olmayan yapı nizamıdır.
 • Bağımsız Bölüm

  Tamamlanmış binanın ayrı ayrı ve başlı başına kullanılabilen bölümleridir. Kat, daire, büro, mağaza, mahzen ve depo bağımsız bölüm sayılır.
 • Balon Ödeme

  Kredi kullandırımı sırasında ödeme planında belirlenmiş tarihlerde yapılan toplu ödeme.
 • Bloke Çek

  Belli bir tutarın bloke hesaba alınması suretiyle düzenlenen ve ibraz edene ödeme yapılmasını sağlayan şube çekidir. Bloke çek, Konut Kredileri uygulamasında, kredi tutarının ipotek işlemlerinin tamamlanmasından sonra satıcıya ödenmesi için kullanılmaktadır.
 • BSMV (Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi)

  Banka ve sigorta şirketlerinin 10/06/1985 tarihli ve 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanununa göre yaptıkları işlemler hariç olmak üzere, her ne şekilde olursa olsun yapmış oldukları bütün muameleler dolayısıyla kendi lehlerine her ne nam ile olursa olsun nakden veya hesaben aldıkları paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine tabidir.
 • Cebri İcra

  Yerine getirilmeyen veya ödenmeyen bir borcun icra müdürlüğü aracılığı ile tahsili.
 • Dain-i Mürtehin

  Kredi Sigortasına konu kişinin vefat etmesi ya da taşıtın/gayrimenkulün zarar görmesi halinde sigorta şirketince ödenecek olan tazminatın öncelikle kime ödeneceğini (öncelikli rehin alacaklısını) gösteren ve dolayısıyla lehine dain-i mürtehin şerhi konulmuş olan kişiye ve/veya kuruma öncelikli ödeme yapılmasını sağlayan ibaredir.
 • DASK (Doğal Afet Sigortaları Kurumu)

  27 Eylül 2000 tarihinden itibaren kapsamdaki meskenler için deprem sigortası yaptırmak zorunlu hale getirilmiş olup bu sigortayı sunmak üzere kamu tüzel kişiliğini haiz Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) kurulmuştur.
 • Edinilmiş Mallara Katılma

  Eşler sözleşme ile hiçbir mal rejimini seçmemişlerse Medeni Kanun gereği eşler arasında uygulanacak yasal mal rejimidir (MK.218).
 • Ekspertiz Raporu

  Gayrimenkullerin piyasa değeri ve özelliklerinin belirtildiği, ayrıca gayrimenkule ilişkin bilgilerin yer aldığı bilirkişi (eksper) raporudur.
 • Emlak Beyan Değeri

  Emlak Vergisi Kanununa göre genel beyan dönemlerinde taşınmaz maliki veya hissedarları tarafından belediyelere verilen emlak beyannamelerinde belirtilen değerdir. Bu değere kayıtlı değer de denir. Tapu harçlarına esas matrah hesaplanırken, bu değere sonraki her yıl için belirlenen yeniden değerleme oranı uygulanarak bulunacak değerden aşağı olmamak üzere taraflarca müdürlüğe bildirilen değer üzerinden harç hesaplanır.
 • Finansal Kiralama

  Kiralayanın, kiracının talebi ve seçimi üzerine üçüncü kişiden satın aldığı veya başka suretle temin ettiği bir malın zilyetliğini, her türlü faydayı sağlamak üzere ve belli bir süre feshedilmemek şartı ile kira bedeli karşılığında, kiracıya bırakmasıdır. Finansal kiralama tapu kütüğüne şerh edilir.
 • Gayrimenkul

  Arazi, arsa, bağımsız bölüm gibi bir yerden bir yere taşınamayan, yerinde sabit duran şeylerdir. Bu nedenle taşınmaz mal da denmektedir. Gayrimenkul kayıtları kadastro gören yerlerde tapu sicilinde, kadastro görmeyen yerlerde zabıt defterlerinde tutulmaktadır. Tapusu olmayan gayrimenkullerin devri zilyetlik hükümlerine göre harici senet veya noterde yapılmaktadır.
 • Geçici Şerh

  Yapılacak olan bir tapu işleminde ayni hakkını ispat veya eksik belgesini tamamlaması için ilgilisine süre verilerek mevcut hakları tehlikeli bir gelecekten kurtarma düşüncesine dayanan bir hukuki müessesedir.
 • Harç

  492 sayılı Harçlar Kanununa ekli (4) tarifede belirtilen tapu işlemlerinden, verilen tapu hizmeti karşılığında alınan paradır. Harcı yatırılmadan tapu işlemi yapılamaz.
 • Hazine Arazisi

  Hazinenin mülkiyetinde bulunan arazidir. Hazinenin tapu sicilinde tescilli olan arazileri olabileceği gibi, tapuya tescil edilmemiş araziler, dağlar, tepeler, kayalar, göller, nehirler, dereler de hazinenin mülkiyetinde sayılır. Tescili olanlara hazinenin özel mülkiyetinde olan araziler, tescilsiz olanlara hazinenin genel mülkiyetinde olan araziler denir. Hazine arazilerinin ihale yolu ile satışı mümkündür.
 • İmar Planı

  İmar uygulaması yapılan yerin yapı adalarını, bunların yoğunluk ve düzenini, yolları ve uygulamaya esas olacak diğer bilgileri ayrıntılarıyla gösteren üzerine kadastral durumu da işlenmiş plana uygulama imar planı denir.
 • İnşaat Tüm Risk (All Risk) Sigortası

  Sigorta süreci içinde, sigorta konusunu teşkil eden değerlerin, inşaat sahasında bulunduğu sırada, inşaat süresinde poliçede istisnalar dışında kalan , önceden bilinmeyen ve ani bir sebeple herhangi bir ziya ve hasara uğraması nedeniyle meydana gelecek zararları temin eden sigorta.
 • İntifa Hakkı

  Bir maldan tamamıyla yararlanma, onu kullanma hakkıdır.
 • İPKA

  “Geriye kalan hisse.” Hisseli devirlerde, devredilen hisseden ayrı olarak malikin uhdesinde (üzerinde) kalan mülkiyet payı demektir
 • İpotek

  İpotek doğmuş veya ileride doğması muhtemel bir borç için bir taşınmaz malın teminat olarak gösterilmesidir.
 • İpotekli Borç Senedi

  Şahsi bir alacak için resmi senede dayalı olarak tapu siciline tescil ile kurulan ve kıymetli evrak olarak tedavül kabiliyeti olan gayrimenkul rehin senedidir
 • İpotek Fekki

  İpoteğin kaldırılmasıdır.
 • İrtifak Hakkı

  Taşınmaz lehine irtifak hakkı, bir taşınmaz üzerinde diğer bir taşınmaz lehine konulmuş bir yük olup, yüklü taşınmazın malikini mülkiyet hakkının sağladığı bazı yetkileri kullanmaktan kaçınmaya veya yararlanan taşınmaz malikinin yüklü taşınmazı belirli şekilde kullanmasına katlanmaya mecbur kılar.
 • İştirak Hakkı

  Bir taşınmaz malı belli bir bedelle, belli bir süre içinde malikinden satın alabilmek hakkıdır. Bu niteliği ile satış vaadine benzer, sözleşme noterce düzenlenir tapu kütüğüne şerh edilir.
 • İştirakin Feshi

  Miras veya diğer sebeplerle oluşan iştirak halinde mülkiyetin sona erdirilerek, hissedarlık (müşterek mülkiyet) esasına geçilmesi işlemidir.
 • Kadastro

  Taşınmaz malların sınırlarının arazi ve harita üzerinde belirtilerek hukuki durumlarının ve üzerindeki hakların tespit edilmesi işlemine kadastro denir (Kad. K. 1).
 • Kadastro Müdürlüğü

  Memleketin kadastral topografik haritasına dayalı olarak taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek hukuki durumlarını tespit etmek ve bu suretle tapu sicilini kurmak ve harita üzerindeki fenni değişiklikleri takip etmekle görevli kamu idaresidir.
 • Kâgir

  Betonarme, ahşap veya kerpiç olmayan demektir.
 • Kamulaştırma

  Devlet veya diğer kamu tüzel kişilerinin, kamu yararının gerektirdiği hallerde, karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamına veya bir kısmına el koyması işlemidir.
 • Kanuni İpotek

  Kurulması bir kanun hükmü tarafından öngörülmüş ipoteğe Kanuni İpotek denir. Satış, taksim, ölünceye kadar bakma akdi gibi bazı işlemlerde kanuni ipotek kurulması istenebilir.
 • Kat İrtifakı

  Bir arsa üzerinde yapılmakta veya ilerde yapılacak olan bir veya birden çok yapının bağımsız bölümleri üzerinde, yapı tamamlandıktan sonra geçilecek kat mülkiyetine esas olmak üzere, o arsanın maliki veya paydaşları tarafından arsa payına bağlı olarak kurulan irtifak hakkına kat irtifakı denir.
 • Kat Mülkiyeti

  Tamamlanmış bir yapının bağımsız bölümleri üzerinde, o gayrimenkulün maliki veya ortak malikleri tarafından kat mülkiyeti kanunu hükümlerine göre kurulan bir mülkiyet türüdür. Kat mülkiyeti dikey kat mülkiyeti ve yatay (yaygın) kat mülkiyeti olarak ikiye ayrılır.
 • Kayıtlı Değer

  Emlak Vergisi Kanuna göre belirlenmiş değere üzerinden geçen her yıl için yeniden değerleme oranı uygulanarak bulunan değerdir. Bu değer pek çok tapu işleminde harca esas değerdir. Taraflarca beyan edilen değerin bu değerden aşağı olmaması gerekir.
 • Kredi Kayıt Bürosu A.Ş. (KKB)

  5411 sayılı Bankacılık Kanununun 73/4 maddesine dayanılarak ve üyeleri arasında müşterilerin risk durumlarının izlenmesi, değerlendirilmesi ve kontrolü amacıyla yapılacak bilgi ve belge alışverişini sağlamak üzere (anonim şirket şeklinde) kurulan şirkettir.
 • KKDF

  Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu. Kredilerden elde edilen faiz ile kredi anapara kur farkı başta olmak üzere elde edilen faiz benzeri gelir üzerinden belli oranlarda yapılan ve ilgili vergi dairesine ödenen kesintidir.
 • Konut Finansmanı

  Konut edinilmesi amacıyla tüketicilere kredi kullandırılması ya da sahip olunan konutun teminat olarak gösterilmesi suretiyle tüketicilere kredi kullandırılması işlemidir. Bu kapsamdaki kredilerin yeniden finansmanı amacıyla kullandırılan krediler de konut finansmanı kapsamındadır.
 • Muacceliyet

  Borç ilişkisinde gerekli şartların oluşması veya borcun vadesinin dolması nedeniyle alacaklı tarafından borcun istenebilir hale gelmesidir.
 • Muvazaa

  Gerçek ismi ve niteliği saklanarak, başka bir isim altında üçüncü kişileri aldatmak için göstermelik olarak yapılan işlemdir. Örnek; Bağışlandığı halde satış gibi gösterilmesi.
 • Mücavir Alan

  İmar mevzuatı bakımından belediyelerin kontrol ve sorumluluğu altına verilmiş olan alanlardır. Mücavir alan sınırları belediye meclisi veya il idare kurulu kararı ile belirlenir ve bakanlıkça onaylanır. Mücavir alanın belediye sınırına bitişik olması gerekmez. Bu alan köyleri de ihtiva edebilir (İmar K.45).
 • Münakale

  Tapu kütüğünde yapılan terkin ve tescil
 • Müşterek Mülkiyet

  Birden çok kimsenin bir taşınmaz mala hisseli olarak sahip olmalarına müşterek mülkiyet denir. Müşterek mülkiyette, tapu kütüğünde her bir hissedarın hissesi isminin karşısında 1/3, 2/5 gibi gösterilir. Bkz. Paylı mülkiyet.
 • Pafta

  Arazilerin teknik usullere göre ölçülüp belli oranda küçültülerek bir altlığa çizilmiş haritasıdır. Pafta asılları Genel Müdürlüğün izni olmadıkça daire dışına çıkarılamaz. (B.Ö.H.Y.Y.106) Ancak gerektiğinde yeniden çizilebilir. (B.Ö.H.Y.Y.103)
 • Parsel

  Sınırları haritalarla belli edilmiş arazi parçasıdır. Bu harita kadastro haritası ise kadastro parseli, imar haritası ise imar parseli adı verilmektedir
 • Paylı Mülkiyet

  Müşterek mülkiyet, birden çok kişinin bir şeye (mala) payları belli bir şekilde sahip olmalarıdır. Bkz. Müşterek mülkiyet
 • Rayiç Bedel

  Piyasa değeri
 • Sicil

  Defter ve kütük anlamına gelir. Nüfus sicili (MK.36, 41). Tapu sicili (MK.997). Tapu sicili ana ve yardımcı sicillerden oluşur.
 • Şerh

  Gayrimenkul malikinin temlik hakkının yasaklanması, kısıtlanması veya kişisel hakların kuvvetlendirilmesi amacıyla üçüncü kişileri uyarıcı mahiyette tapu kütüğünün şerhler sütununa yazılan hususlardır. Örnek; ihtiyati tedbir, haciz, satış vaadi gibi
 • Tahsis

  Bir kanun hükmüne dayalı olarak belirli ve genel bir amacın gerçekleştirilmesi için şartlı olarak bir taşınmaz malın şartları taşıyan kişi veya kuruluşlara bir resmi yazı ile devri işlemidir. Gecekondu Kanunu, İmar Affı Kanunu, İskan Kanununda belirtildiği gibi
 • Tapu Takyidatı

  Mülkiyet hakkını kısıtlayan şerhler, beyanlar, irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti, vakıf belirtmesi ve rehinlerin genel adıdır. Kısıtlama anlamına gelir. Bir gayrimenkul satın alacakların tapu kütüğü üzerinde takyit (kısıtlama) olup olmadığını mutlaka irdeleyerek satın almasında son derece fayda vardır.
 • Tapu Kütüğü

  Tapu sicilini oluşturan ve taşınmaz malların üzerindeki ayni ve şahsi hakları gösteren, köy veya mahalle esasına göre tutulan defterlerden her birine tapu kütüğü denir (TST. 4/A-a).
 • Tapu Sicili

  Taşınmaz mal ile üzerindeki hakların durumlarını göstermek üzere Devletin sorumluluğu altında tescil ve açıklık ilkelerine göre tutulan sicildir (TST. 4, MK. 997).
 • Tapu Tahsis Belgesi

  İmar affı çalışmaları sonucunda tapu kütüğünün beyanlar sütununa kaydedilerek, gecekondu hak sahiplerine verilen ıslah imar planı yapıldıktan sonra hak sahiplerine verilecek tapuya esas teşkil edecek olan belgedir.
 • Terkin

  Tapu kütüğünde kayıtlı bir hakkı sona erdirmek amacıyla üzerinin kırmızı mürekkepli kalemle çizilerek, terkin tarih ve yevmiye numarasının yazılması işlemidir.
 • Yapı Ruhsatı

  Yapı ruhsatı inşaatın yapımına başlama izin belgesidir.
 • Yönetim Planı

  Kat mülkiyeti kurulmuş apartman ve sitelerde bina veya sitenin nasıl yönetileceğini, kat maliklerinin hak, borç ve sorumluluklarını düzenleyen ve tüm kat maliklerince imzalı olan bir belgedir. Kat maliklerinin tümünün beşte dördünün kararı ile değiştirilebilir.
 • Zorunlu Deprem Sigortası

  Mesken, ev, bağımsız bölüm nitelikli yerlerin, depreme karşı, yetkili sigorta şirketleri tarafından sigortalanmasıdır. Tapu sicil müdürlükleri yapacağı tapu işleminde bu sigortanın yapılmış olduğunu aramak ve poliçe numarasını düzenleyeceği resmi senedin uygun bir yerine yazmak zorundadır.
​​